CSR

 
Společenská odpovědnost firem

Jako přední světový lídr ve výrobě plastových dílů a obalových materiálů jsou naše závazky vůči CSR důležité a firma Rompa je bere opravdu vážně. CSR je způsob, kterým integrujeme naše sociální, ekologické a ekonomické zájmy do našich obchodních operací a interakcí s našimi partnery.

Společnost Rompa věří, že každá organizace může být společensky odpovědná, musí však být finančně zajištěna, minimalizovat (nebo ideálně eliminovat) své negativní dopady na životní prostředí a jednat v souladu se společenským očekáváním. Co tím máme na mysli? Pro firmu Rompa group to znamená, že respektujeme:

Lidská práva a společnost

Podporujeme:

  • Mezinárodní lidská práva
  • Nediskriminaci a rovné příležitosti
  • Přínos pro společnost

Nesouhlasíme:

  • S nucenou a dětskou prací

Zaměstnanost a pracovní vzhtahy (pracovněprávní, průmyslové vztahy)

Investujeme 

  • Do našich zaměstnanců
  • Do bezpečného a zdravého pracovního prostředí
  • Do dobré firemní kultury

A to je důvod, proč chtějí lidé pracovat v naší firmě („Je příjemné s námi pracovat …“)

Životní prostředí
Přijímáme konkrétní kroky a opatření

  • Implementujeme environmentální politiku společnosti Rompa

Zájmy spotřebitelů

Dbáme na

  • Kvalitu a bezpečnost výrobku
  • Certifikaci