Cookies Tento web používá cookies k optimálnímu provozu a reagování na informační potřeby návštěvníků. Používáním našich webových stránek souhlasíte s umístěním souborů cookie. Čtěte vice v sekci soukromí a cookie prohlášení.
Případová studie o firmě Rompa

Případová studie o firmě Rompa

24 Září 2020

Antoni Seuren, který studuje obor Správy, ekonomiky a rozvoje na univerzitě v Leidenu (NL), provedl v naší firmě výzkum na téma „Co motivuje k CSR aktivitám?“Tento článek popisuje stručně ta nejdůležitější zjištění jeho výzkumu ve firmě Rompa.

Proč tento výzkum vznikl?

V rámci CSR aktivit jsou některá odvětví, jako je ropný či finanční průmysl, pod větším drobnohledem. Jedním z odvětví, které není v porovnání se zbytkem moc probíráno, je plastový průmysl. Důvodem je, že plastový průmysl až tak moc neřeší základní potřeby zákazníků, jako jiná odvětví. Kvůli tomu nenajdeme na toto téma žádnou dostupnou literaturu. Také v plastovém průmyslu je velmi důležité dodržovat CSR opatření, protože plastové součásti jsou pro mnoho jiných odvětví často klíčové. Plastový průmysl má velký vliv a vyžaduje provedení dalších studií na téma motivace k CSR aktivitám.

Potřeba změny je patrná stále víc a víc, jelikož se všechna nebezpečí moderní doby (sociální nespravedlnost, zhoršování životního prostředí, ekonomická nerovnost) stávají čím dál tím víc reálná. Jednou z iniciativ, která se na tyto problémy zaměřuje, je společenská odpovědnost firem (CSR). CSR můžeme definovat jako akce, které společnost podniká pro blaho komunity. Společnosti i jejich zaměstnanci by měly být co nejvíce zodpovědní v oblastech ekonomiky či sociálních a environmentálních zájmů. Smyslem CSR je, že firma přebírá zodpovědnost k řešení těchto moderních výzev. V očích veřejnosti pak CSR aktivity mohou firmě přinést plusové body.

Jaké jsou výsledky studie?

Společensky zodpovědná firma je firma, která si uvědomuje, že její fungování má určitý dopad na společnost. Dopady může být např ekonomické, sociální či environmentální.

CSR a její hodnoty pro společnost jsou dle mého názoru velice důležité. Chtěl jsem lépe pochopit, jak lze aktivity CSR zlepšit a jak by se mohly stát běžnou praxí pro všechny firmy.

Napadlo mě, že Rompa je vhodná firma, kde bych mohl pro mou případovou studii najít odpovědi na tyto otázky. K mé radosti mohu s klidným srdcem prohlásit, že Rompa je velkou měrou zapojená do CSR aktivit. A co víc, tým Rompy mě a můj projekt přivítal s otevřenou náručí a dělal vše pro to, aby mi pomohl získat potřebná data.

Svůj výzkum jsem namodeloval tak, abych našel důkaz o tom, co je hnací silou pro CSR aktivity. Tento model zkoumá, jak podněty lidí s rozhodovacími pravomocemi (vedení společnosti) angažují manažery k tomu, aby se podíleli na CSR. Model také zkoumá, jak různé tlaky dalších stakeholderů (např. spotřebitelů) ovlivňují zapojení manažerů do CSR. Model bere na vědomí důležitost vnitřní i vnější motivace, a také určuje, která z nich má větší vliv. S ohledem na ekonomické, politické, sociální a etické podněty jsem se také zabýval tím, jakou roli hrají v rozhodování manažerů o CSR spotřebitelé, země, ve které firma působí či různé průmyslové tlaky.

Výzkumem jsem zjistil, že se manažeři Rompy rozhodují pro CSR aktivity i díky podnětům lidí z vedení, i díky vnějším tlakům. To prokazuje, že je ve firmě viditelná hnací síla CSR. To znamená, že CSR aktivity probíhají díky společnému efektu angažovaných jedinců – manažerů Rompy i stakeholderů, kteří mají s firmou co dočinění. Je skvělé vidět, že Rompa aktivně uvažuje nad CSR aspekty a bere je jako důležitou součást podnikání.

Závěr

Rompa se zaměřuje na dosahování CSR cílů a vyhodnocuje si je. Potřeby interních a externích stran se snaží vyvažovat jedinečným způsobem tak, aby dosáhla nejlepšího možného výsledku pro všechny zúčastněné. Tím ovšem aktivity Rompy nekončí. Neustále pokračuje ve zlepšování existujících CSR aktivit a vyvíjí nové.